VAST是沙核科技打造的全球XR虚拟娱乐内容聚合平台,底层为虚拟世界PaaS系统,是基于Epic虚幻5引擎及英伟达CloudXR全链路自研的数字资产互通性接口和虚拟空间托管运营平台,让任意虚拟空间可以互通互联。作为虚拟世界的“空间浏览器”,VAST也设计了面向空间计算平台的新交互范式,让用户更好的与彼此以及虚拟内容互动。VAST希望通过中台工具和社区经济赋能全球XR创作者,聚合最优秀的内容体验成为元宇宙时代的虚拟娱乐新门户。
大千
VAST-Sandman World
6DOF/无时间限制/多人在线交互平台/奇幻
首页                内容制作                    内容发行                    VAST                   联系我们
联系电话:010-86469488                                                     联系地址:北京市朝阳区西大望路合生汇写字楼F410